Tanártovábbképzés 2019/20

Innováció és emberközpontúság a Szent Gellértben

Projekt blog: https://sztgerasmus19.blogspot.com/

Projektösszefoglaló – See English below

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium “Innováció és emberközpontúság a Szent Gellértben” című projektjének célja, hogy meglévő adottságainkra építve közelítsük intézményünket a jelenkor és a jövő elvárásaihoz.

Iskolánkat összetartó közösség és pozitív légkör jellemzi, és az elmúlt időszakban született néhány innovatív kezdeményezés a tanulás ösztönzésére, melyeket szeretnénk folytatni. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a modern módszerek és innováció mellett megmaradjon és megerősödjön az emberközpontú szemlélet. Így pályázatunkban fejlesztendő területként azonosítottuk az innovációt, ezen belül az interdiszciplináris megközelítéseket és bizonyos IKT eszközök hatékonyabb kihasználását (robotika), valamint az emberközpontúságot, ezen belül mentálhigiénés irányt és a soft skill-ek oktatását . Mindez szorosan kapcsolódik iskolánk szellemiségéhez, melynek fontos eleme, hogy a tantárgyi tudás rögzítése céljából érdekes, innovatív módszerekkel gondolkodásra ösztönözzük és motiváljuk a diákokat, de emellett olyan stratégiákat és közösségi értékeket is adjunk tanulóinknak, melyekkel felnőtt életükben kiegyensúlyozott és boldog emberekké válhatnak.

A cél megvalósítása érdekében 9 pedagógust szeretnék külföldi mobilitásra küldeni. Az interdiszciplináris megközelítésre azért van szükség, mert a hatalmas tananyagmennyiség így tehető érdekesebbé és rendszerezettebbé a diákok számára. Az elmúlt tanévben született néhány ilyen irányú kezdeményezés (hittan- irodalom, dráma – angol, angol – kultúra/ országismeret viszonylatában). Projektünkben ezeket a kezdeményezéseket szeretnénk erősíteni azáltal, hogy az érintett kollégákat megfelelő továbbképzésekre küldjük. E célból egy hitoktató kollégát delegálunk “Olasz nyelv és kultúra” kurzusra, egy angoltanárt a “Drámatechnikák” kurzusra, egy másik angoltanárt pedig “Brit kultúra és kortárs nyelvhasználat” tanfolyamra. A másik fontos irány meglévő IKT eszközparkunk minél célszerűbb kihasználásra. Mivel 2018-ban egy lelkes diák és kolléga összefogásával megkezdődött a robotika szakkör, ezt szeretnénk magasabb szintre emelni, ezért tervezzük az informatikatanár és a rendszergazda képzését. Az informatikatanár robotika és kódolás tanfolyamon venne részt, hogy naprakész legyen a legújabb fejlesztésekben, ezáltal hatékonyan tarthassa az informatika-fakultációt, a versenyfelkészítést, valamint az informatika-szakkör is meggyökerezzen iskolánkban. A rendszergazda nagyon sokban segítségére lehet a robotika oktatásnak, a szakirodalom nagy része azonban angol nyelven érhető el, ezért delegálnánk őt angol nyelvkurzusra.

Az emberközpontúság projektünkben a mentálhigiénés tevékenységeket, valamint a diákok és pedagógusok boldoguláshoz szükséges készségeket célozza. Iskolánk igazgatója a „Szoft készségek erős tanároknak” kurzuson szeretne részt venni, hogy iskolaigazgatóként átlássa, hogyan lehet ezen készségek oktatását rendszerszinten beépíteni iskolánk mindennapjaiba. Ugyanennek a képzésnek az angol nyelvű változatán egy angoltanár kolléga venne részt, hiszen ő a szaktanári, méghozzá nyelvtanári szemszögből vizsgálná a képzésen megtanult módszereket, és mindezt iskolánk KA2 projektjeiben is hasznosíthassa. A diákok művészeti nevelését is szeretnénk ezen készségek és a stresszkezelés szolgálatába állítani, már alsó tagozaton is, így egy tanító kollégát az „Active Art: Understanding and Enjoying Art in the Classroom and Beyond” képzésre küldünk. Végül, hogy a pedagógusok mentális egészségére is figyelmet fordítsunk, testnevelő kollégánk a „Life coaching for teachers: happy teachers for better students” fog részt venni, ahol a tantestületben hasznosítható stratégiákat tanul.
A projektet megfelelően végiggondoltuk, a felelősöket kijelöltük, így reméljük, hogy a mobilitások megszervezése és a nyomon követés is zökkenőmentesen fog zajlani. A kapcsolattartást főként online formában valósítjuk meg. Projektünket olyan eszközök támogatják, mint a School Education Gateway, az Europass Mobilitási Igazolvány, valamint az Europass Nyelvi Útlevél és az Erasmus+ Project Results Platform.
A mobilitásokat követően hangsúlyt helyezünk az eredmények mérésére (kérdőívek, óralátogatások, önértékelés), valamint a disszeminációra, mind tantestületen belül, mind a diákok és szülők felé, majd pedig a helyi közösség és más iskolák pedagógusai felé is.
Abban a reményben kezdünk neki projektünknek, hogy iskolánkban fejleszteni tudjuk az oktatás minőségét, érdekesebbé tehetjük a tananyagot és motiváltabbá diákjainkat (interdiszciplináris megközelítés, robotika). Ugyanakkor nem feledkezünk meg arról, hogy a tárgyi tudásnál is fontosabb a lelki egyensúly és a mentális egészség, ezért projektünkben is hangsúlyt fektetünk rá. Célunk, hogy iskolánkat úgy közelítsük a 21. század felé, hogy minél kiegyensúlyozottabb és felkészültebb diákokat képezzünk. Hosszú távú céljaink közé tartozik nemzetközi kapcsolataink erősítése, hogy a jövőben több tevékenységet, job shadowingot is sikerüljön megvalósítani.

Innovation and human-centred education in Szent Gellért

Project summary

The Erasmus+ project “Innovation and human-centred education in Szent Gellért” of Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium aims to bring our institution closer to the expectations of our present age and the future, building on our existing qualities and facilities.

Our school can be characterised by a strong community and positive atmosphere, and, with the purpose of encouraging learning, some initiatives have been born, which we would like to continue. Therefore, innovation (interdisciplinary approach, utilisation of ICT tools) and human-centred approach (maintaining mental health, teaching soft skills) have been identified as the main areas for development. These areas are strongly connected to our school’s mission, an important element of which is to encourage learning and thinking by interesting and innovative methods, while – at the same time – equip students with strategies which help them become balanced and happy people in the future. As for the interdisciplinary approach, it is needed because of the huge amount of academic knowledge students have to acquire; new methods can make the material more interesting and logical. Some initiatives have been made in recent years regarding this area: religion – culture – literature, English – drama, English – cultural studies have been connected. Our project aims to make these “partnerships” stronger by giving teachers opportunities to train themselves in these fields.

Therefore, we would like to send one of the religion teachers on an Italian language and culture course, English as a foreign language teacher on a drama techniques course, and English as a foreign language teacher on a British culture and contemporary language course. The second vital direction is to utilize our ICT tools to the highest extent. Due to the cooperation of an enthusiastic student and an IT teacher, robotics as an extra-curricular activity occurred last year. Our school’s management would like this to continue, therefore, the training of this colleague and the system administrator is needed. The IT teacher would take part in a Robotics and Coding training course in order to be familiar with the most modern technology and pass it on to students. The system administrator can be of great help regarding robotics, but he needs to be able to read studies in English. Therefore, our school delegates him to an English language course, above B1 level. Human-centred approach in our interpretation refers to mental health and soft skills, as they lead to balanced and happy students and teachers as well. Therefore, the principal of our school would take part in a soft skills course, so that he can see how these skills can be integrated in everyday school life. The English version of the same course would be attended by an English as a foreign language teacher, as she could look at these methods from language teachers’ and KA2 teachers’ point of view. The education of art can also serve the purpose of stress management starting from primary school, so we would like to send a primary school teacher to a training course called „Active Art: Understanding and Enjoying Art in the Classroom and Beyond”. Finally, to put emphasis on teachers’ mental health, too, one of the PE teachers would attend „Life coaching for teachers: happy teachers for better students” course, to learn strategies that can be used in the community of teachers.
The management of the project has been thoroughly considered, people in charge of certain tasks have been chosen. Therefore, it is our belief that organising motilities and monitoring participants will go smoothly. Communication in the project will be based on online tools and our work will be supported by European Education Gateway, Europass Mobility Pass, Europass Language Passport and Erasmus+ Project Results Platform.
After the mobilities, assessment (surveys, lesson observation, self-evaluation) and dissemination will take place. We plant to inform our students, colleagues, parents, the local community and other schools of our project, the results and share the practices and methods we learn.
Our project is begun in the hope that the quality of education can be improved in our school, to make the material more appealing, interesting and motivate students (interdisciplinary approach, robotics). At the same time, our project also raises awareness of the fact that the mental health and life skills are more important than academic knowledge. Our aim is to bring our school closer to the requirements of the 21st century by training students who are balanced and prepared for life. Making our international relationships stronger is one of our long-term aims, so that we can start new international activities, such as job shadowing in the future.

Hírdetés